ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

วิธีดูแลสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคจากอากาศร้อน    เริ่มเข้าสู่หน้าร้อน ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งระวังโรคภัยที่เกิดจากอากาศร้อน ได้แก่ ฮีทสโตรก โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย

    ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจาก 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ตลอดจนโรคติดต่อที่มีรายงานระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการสังเกตอาการของโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง


    เน้นย้ำให้ประชาชนสร้างสุขนิสัยที่ดีอย่างเคร่งครัด ด้วยการล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารค้างมื้อ ควรเก็บในตู้เย็นหรือเก็บมิดชิด และต้องอุ่นก่อนรับประทาน ดื่มน้ำสะอาดน้ำต้มสุก หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรอบบ้าน และถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

    ดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: