ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

แนะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ด้วยหลัก 'คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข'    กรมสุขภาพจิต เตรียมรับวันเด็กสากล แนะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ด้วยหลัก "คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข" สร้างเด็กไทยยุค 4.0 มีภูมิคุ้มกันจิตใจ

    องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเด็กสากลเพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ คนร่วมกันคุ้มครองดูแลสวัสดิการและสิทธิด้านต่าง ๆ ของเด็กให้ได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาตามวัย ปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็ก ๆ ทั่วโลก

    กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญชวน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0 ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติ ในอนาคต โดยเน้นตามหลัก“คิดดีคิดให้คิดเป็นเป็นสุข”หรือ CPR ได้แก่
    (C) Creativity คือ สนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกวางเป้าหมายเป็นขั้นตอน ให้เด็กได้ใช้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองผ่านการเล่นและในชีวิตประจำวัน

    (P) Positivity คือ ให้เด็กมีความคิดเชิงบวก ช่วยให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นทางความคิด ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีเรียนรู้ และเข้าใจในอารมณ์ตนเอง และผู้อื่น
    (R) Responsibilitytosocial คือ สนับสนุนให้เด็กมีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่บ้านชุมชน และสังคมซึ่งจะทำให้เด็กสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความพร้อมในการดูแลเด็กสร้างความผูกพันใกล้ชิดไว้วางใจกันระหว่างเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นสนุกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายยอมรับในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนชื่นชมในความพยายามความตั้งใจของเด็กและเสริมพลังใจให้ลูกไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคอีกทั้งผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านด้วยก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเด็กไทยได้
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: